පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������������������������������������ ��������������������������� ������ ������������������������������������ 1

������������������������������������ ��������������������������� ������ ������������������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close