පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා කාමවස්තු වලට පොරකෑම

කාමවස්තු වලට පොරකෑම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close