දාන කථාදානසාංඝික දාන ������������������ ������ ��������������� ������ ��������������� ��������������� 1

������������������ ������ ��������������� ������ ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close