දාන කථාදානසාංඝික දාන ������������������ ������������ ��������������� 8

������������������ ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close