දාන කථාපිං ������������ ������������ ������������ ������������������������������ ��������� ��������������������� 2

������������ ������������ ������������ ������������������������������ ��������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close