* බුදු රජාණන් වහන්සේ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ 1

������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close