පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ��������������� ��������������� ������������������ ������������������������

��������������� ��������������� ������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close