භාවනාවපංච නීවරණ ��������� ��������������� ������ ������������ 8

��������� ��������������� ������ ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close