භාවනාවපංච නීවරණ ��������� ��������������� ������ ������������

��������� ��������������� ������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close