භාවනාවපංච නීවරණ ��������� ��������������� ������������������ 9

��������� ��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close