භාවනාවපංච නීවරණ ��������������������� ������ ��������������� ��������������� 1

��������������������� ������ ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close