භාවනාවතෙරුවන් සමවත ������������������ ������������ ��������������� ������������������ ��������������� ������������������������ 6

������������������ ������������ ��������������� ������������������ ��������������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close