භාවනාවතෙරුවන් සමවත ������������������ ������������ ��������������� ������������������ ��������������� ������������������������

������������������ ������������ ��������������� ������������������ ��������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close