භාවනාවතෙරුවන් සමවත ��������� ������������������ ��������������������� 2

��������� ������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close