පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ������ ������������������ ������������ ������������������ ��������������� 1

������ ������������������ ������������ ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close