නිවන් මග ������������������������ 24

������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close