නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������� ������ 7

��������������� ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close