සුගතිගාමී වීම ��������������� ������������������ ��������������������������� 3

��������������� ������������������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close