නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������������ ���������������

������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close