නිවන් මගනිවන ������������������������ 91

������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close