භාවනාවරාග සිත ��������� ������������������������ 2

��������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close