භාවනාවවිදර්ශනාව ධර්මාබෝදය ලැබීම

ධර්මාබෝදය ලැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා