පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප ������������������ ������������������ ���������������������

������������������ ������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close