පටිච්චසමුප්පාදයතෘෂ්ණාව ������������������ ������������������ 13

������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close