පටිච්චසමුප්පාදයතෘෂ්ණාව ������������������ ������������������ ��������������� 1

������������������ ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close