අභිධර්මයචෛතසික ������������ ��������������� ������������������ ������������������

������������ ��������������� ������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close