අභිධර්මයචෛතසික ������������ ��������������� ������������������ ������������������ 19

������������ ��������������� ������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close