නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ��������������� ������������������ 13

��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close