භාවනාව ������������������ ��������� ������������������ 147

������������������ ��������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close