අභිධර්මයචෛතසික ��������������������� ��������������������� 1

��������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close