අභිධර්මයචිත්තයසිත ��������� ��������� ������ ������������������ ������������������������

��������� ��������� ������ ������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close