දාන කථාපිං ������������������ ��������������� 3

������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close