භාවනාවකර්මස්ථාන වඩන ආකාරය ������������������������ ��������������� ���������

������������������������ ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close