පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������������������������������ ������������������������

������������������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close