සුගතිගාමී වීම කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය

කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා