සුගතිගාමී වීම ��������������������� ��������������������� ������������������ 2

��������������������� ��������������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close