සුගතිගාමී වීම ������ ������������ ��������� ������������ ��������� ������������ 20

������ ������������ ��������� ������������ ��������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close