විශ්ව සම්භවය ��������������� ������������������ ������������������������ ��������������� 1

��������������� ������������������ ������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close