දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියා ��������������� ��������������������� ��������������� 1

��������������� ��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close