නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ��������� ��������������������������� 8

��������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close