නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සෘද්ධිපාද ������������ ���������������������������

������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close