නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������������������� ������

��������������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close