නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ������������ 14

������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close