නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනත්ථ ������������������ 6

������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close