පටිච්චසමුප්පාදය ��������� ��������� 134

��������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close