නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������� ������������������������ 1

��������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close