සුගතිගාමී වීම ������������ ��������������� ��������������� 6

������������ ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close