* බුදු රජාණන් වහන්සේ ��������������� ������������ ��������������������������������� 8

��������������� ������������ ��������������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close