පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������������������������ ��������������������������� ��������������� ������������������

������������������������ ��������������������������� ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close