නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������� ������ ������������������ 13

��������������� ������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close