භාවනාවපංච නීවරණ ��������� ��������������� ��������� ������������

��������� ��������������� ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close