භාවනාවපංච නීවරණ ��������� ��������������� ��������� ������������ 3

��������� ��������������� ��������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close