භාවනාවපංච නීවරණ ������������������ ��������� 8

������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close