අභිධර්මයචෛතසික ��������� ������������ ��������������� ��������� 3

��������� ������������ ��������������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close