අභිධර්මයචෛතසික ��������� ������������ ��������������� ���������

��������� ������������ ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close